แนะนำมหาวิทยาลัยฯ

ประวัติของมหาวิทยาลัยฯ

ภารกิจและวิสัยทัศน์

คำขวัญของมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ คือ‘格高志远, 学贯中外’ (ge gao zhi yuan, xue guan zhong wai). ซึ่งแปลเป็นไทยก็คือ " เชิดชูคุณธรรมและมีวิสัยทัศน์ อุดมความรู้กว้างไกลสู่สากล " คำขวัญมีสองประโยค แต่ละประโยคมีอักษร ๔ ตัว ประโยคแรกคือ “格高志远” ซึ่งหมายความว่า เชิดชูคุณธรรมและมีวิสัยทัศน์ มาจากหนังสือโบราณของจีนเล่มหนึ่ง ซึ่งในหนังสือเล่มนั้นเขียนว่า คนที่กล่าวแต่คำสัตย์และทำหน้าที่โดยสุจริต ย่อมมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเมื่ออยู่

เครื่องหมายและดวงตรา

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

ข้อมูลและสถิติต่างๆ