รายชื่อวิชาปริญญาโทและปริญญาเอก

วิชาระดับปริญญาโท

มหาบัณฑิตทางวิชาการ

 

วิชา

หลักสูตร(ปี)

ปริญญา

1

วิชาการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่

๒.๕

MEd

2

วิชาการโฆษณา

๒.๕

MA

3

วิชาวรรณคดีโบราณจีน

๒.๕

MA

4

วิชาสถิติประยุกต์

๒.๕

MEcon

5

วิชาวรรณคดีและภาษาอาหรับ

๒.๕

MA

6

วิชาวรรณคดีและภาษาเอเซีย-แอฟริกา

๒.๕

MA

7

วิชาระบบการเมืองทั้งในและต่างประเทศ

๒.๕

LLM

8

วิชาอักษรศาสตร์และภาษาศาสตร์แห่งภาษาจีน

๒.๕

MA

9

วิชาการสื่อสาร

๒.๕

MA

10

วิชาวรรณคดีเชิงเปรียบเทียบและวรรณคดีสากล

๒.๕

MA

11

วิชาการบริหารธุรกิจ

๒.๕

MBM

12

วิชาทฤษฏีหลักสูตรและการสอน

๒.๕

MEd

13

วิชาทางการทูต

๒.๕

LLM

14

วิชาการศึกษาอุดมการณ์ทางการเมือง

๒.๕

LLM

15

วิชาเทคโนโลยีการศึกษา

๒.๕

MEd

16

วิชาวรรณคดีภาษาอังกฤษ

๒.๕

MA

17

วิชาวรรณคดีและภาษายุโรป

๒.๕

MA

18

วิชาการเงิน

๒.๕

MEcon

19

วิชาวรรณคดีและภาษาฝรั่งเศส

๒.๕

MA

20

วิชาภาษาศาสตร์ต่างประเทศและภาษาศาสตร์เชิงประยุกต์

๒.๕

MA

21

วิชาวรรณคดีและภาษาเยอรมัน

๒.๕

MA

22

วิชายุทธศาสตร์และนโยบายภาษา

๒.๕

MA

23

วิชารัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

๒.๕

LLM

24

วิชาการบริหารระหว่างประเทศ

๒.๕

LLM

25

วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

๒.๕

LLM

26

วิชาการค้าระหว่างประเทศ

๒.๕

MEcon

27

วิชาวรรณคดีและภาษาญี่ปุ่น

๒.๕

MA

28

วิชานิเทศศาสตร์

๒.๕

BA

29

วิชาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์เชิงประยุกต์

๒.๕

MA

30

วิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย

๒.๕

MA

31

วิชาศึกษาศาสต์-พลศึกษา

๒.๕

MEd

32

วิชาประชาสัมพันธ์

๒.๕

MBM

33

วิชาวรรณคดีและภาษารัสเซีย

๒.๕

MA

34

วิชาวรรณคดีและภาษาสเปน

๒.๕

MA

35

วิชาเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีและการบริหาร

๒.๕

MBM

36

วิชาการแปล

๒.๕

MA

 

มหาบัญฑิตเชิงประยุกต์

No.

วิชา

หลักสูตร(ปี)

ปริญญา

1

วิชาการบริหารธุรกิจ

MBA

2

วิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ

MTCSOL

3

วิชาการแปล

๒.๕

MTI

 

  วิชาระดับปริญญาเอก 

No.

วิชา

หลักสูตร(ปี)

ปริญญา

1

วิชาวรรณคดีและภาษาอาหรับ

PhD

2

วิชาการทูต

LLD

3

วิชาวรรณคดีและภาษาอังกฤษ

PhD

4

วิชาวรรณคดีและภาษาเอเซีย-แอฟริกา

PhD

5

วิชาวรรณคดีและภาษาฝรั่งเศส

PhD

6

วิชาภาษาศาสตร์ต่างประเทศและภาษาศาสตร์เชิงประยุกต์

PhD

7

วิชาวรรณคดีและภาษาเยอรมัน

PhD

8

วิชารัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

LLD

9

วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

LLD

10

วิชาวรรณคดีและภาษาญี่ปุ่น

PhD

11

วิชายุทธศาสตร์และนโยบายภาษา

PhD

12

วิชาภาคตะวันออกกลางศึกษา

LLD

13

วิชาวรรณคดีและภาษารัสเซีย

PhD

14

วิชาการแปล

PhD

 

LLM: นิติศาสตรมหาบัณฑิต

LLD: นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

MA:   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตเชิงวิชาการ

MBA: บริหารธุรมหาบัณฑิต

MBM: บริหารศาสตรมหาบัณฑิต

MEcon: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

MEd: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

MTCSOL: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตด้านการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเะทส

MTI: ศาสตรการแปลมหาบัณฑิต

PhD: ปรัชญาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

แบ่งปันข้อความ: