ห้องสมุด

 

มหาวิทยาลัยของเราเป็นหนึ่งในสามสมาชิกหลักของ CALIS(CALIS China Library Consortium of Foreign Studies Universities) โดยมีห้องสมุดใหญ่สองแห่ง ได้แก่ ห้องสมุดรัน รัน ซอว์(Run Run Shaw Library) ที่วิทยาเขตหงโข่ กับห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศที่วิทยาเขตซงเจียง ซึ่งมีทั้งสิ่งพิมพ์และต้นฉบับจำนวนมากถึ้ง ๙๒๐,๐๐๐ เล่ม (ครึ่งหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศ) และมีหนังสือพิมพ์กับวารสารภาษาจีนและภาษาต่างประเทศ อีก ๒,๓๐๐ รายการ

ศูนย์สื่อการสอนภาษาและวรรณคดีอังกฤษ(English Language and Literature Materials Center) ซึ่งได้รับอุปถัมภ์โดยกระทรวงศึกษาธิการของจีน มีชื่อเสียงเนื่องจากเป็นแหล่งความรู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของจีน

นอกจากจะมีทั้งหนังสือและวารสารจำนวนมากสำหรับการศึกษาแล้ว ยังมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อีกกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ รายการ มีคลังข้อมูลสำหรับการทำวิจัยแขนงต่างๆ อีก ๕๐ ชุด รวมทั้งฐานข้อมูลเอกสารเฉพาะสาขาอีก ๙ ฐาน ซึ่งท่านอาจสืบค้นได้โดยสะดวกทั้งที่บ้าน ที่หอพัก หรือที่อื่นๆ

ห้องสมุดใหญ่ทั้งสองวิทยาเขตจัดพื้นที่สำหรับค้นคว้าวิจัยไว้ให้อย่างหลากหลาย มีห้องทำงานสำหรับกลุ่มผู้ศึกษาและห้องเดี่ยวที่เงียบสงบด้วย ห้องสมุดได้อำนวยบริการที่จำเป็นอย่างครบถ้วน โดยอำนวยอุปกรณ์ที่ใช้ได้ด้วยตนเอง ให้บริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม รวมทั้งมีระบบ Wi-Fi อย่างทั่วถึงทุกพื้น

ห้องสมุดรัน รัน ซอว์ ที่วิทยาเขตหงโข่ เพิ่งมีการปรับปรุงใหม่ มีห้องโถง Learning Commons อยู่ที่ชั้นล่าง เพื่ออำนวยความสะดวกทางวิชาการในบรรยากาศที่เอื้ออำนวย

นอกจากนี้ ทั่ววิทยาเขต ยังมีห้องสมุดเฉพาะหรือห้องอ้างอิงในแต่ละสถาบันและภาควิชา ซึ่งอำนวยบริการทางวิชาการเฉพาะด้านให้อีกด้วย

แบ่งปันข้อความ: