การศึกษาทางวิชาการโดยสังเขป

สร้างสรรค์แนวคิด

มหาวิทยาลัยฯ พึ่งพาศักยภาพที่มีสอนหลากหลายภาษา ดำนินภารกิจ “แนะนำโลกใหกับประเทศจีน”และ”แนะนำประเทศจีนใหกับโลก” เพื่อสอดรับกับยุทธศาสตร์ทั้งระดับประเทศและภูมิภาค จึงมีสถานภาพทางวิชาการที่สูงในวงการภาษาศาสตร์และวงการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สถาบันวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ได้สร้างคลังวิชาการขนาดใหญ่ โดยยึดการวางนโยบายทางภาษา ยุทธศาสตร์ทางการต่างประเทศ และการวิจัยสาธารณมติของต่างประเทศเป็นเสาหลัก เพื่ออำนวยความสนับสนุนทางปัญญาให้กับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น และมีผลงานวิจัยที่มีนัยสำคัญเชิงสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นจำนวนหนึ่ง

หลายปีมานี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการงานวิจัยทางด้านภูมิภาคและประเทศศึกษา  ส่งเสริมการสร้างคลังบัญญาแบบสากล โดยพึ่งพาศักยภาพทางวิชาการที่มีอยู่ เพื่อยกระดับเสรีภาพในการพูดทางวิชาการในเวทีโลก และรับใช้ยุทธศาสตร์ของประเทศ ปัจจุบันมีศูนย์การวิจัยหลัก ๓ แห่ง ได้แก่ศูนย์วิจัยรัสเซียศึกษา ศูนย์วิจัยยียูศึกษา และศูนย์วิจัยอังกฤษศึกษา

ทางมหาวิทยาลัยสนับสนุนความเป็นอิสระและสร้างนวัตกรรมทางวิชาการ  ครูบาอาจารย์ไม่พียงแต่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ยังเป็นนักวิชาการที่ดี่เด่นอีกด้วย อาจารย์ทุกคนต่างก็ทำการวิจัยในวงการวิชาการของตนเอง พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และประยุกช์ใช้ผลงานวิจัยในกิจกรรมการสอน

รางวัลอธิการบดีในการประกวดการอ่านหนังสือ เป็นกิจกรรมการแข่งขันด้านการอ่านหนังสือที่จัดขึ้นทุกปีในหมู่นักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งประกอบด้วยการเขียนและตอบสัมภาษณ์วิทยานิพนธ์ ซึ่งมีอธิการบดีเป็นกรรมการด้วย นอกนั้น ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การรณรงค์การอ่านหนังสือ การเสนอรายชื่อหนังสือแก่นักศึกษารุ่นใหม่ เวทีวิชาการซีสั่ว และซาลอนวัฒนธรรมเป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เพิ่มความสามารถในการทำงานวิจัย ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการอ่านชี้แนะ การอ่านเอง การอ่านอย่างละเอียด การเขียน การวิเคราะห์ และการศึกษาวิจัยเป็นต้น

นักศึกษาปริญญาโทจะจัดเทศกาลวิชาการและวัฒนธรรมทุกปี  ในช่วงวันเทศกาล นักศึกษาจะจัดการประกวดการเขียนบทความทางวิชาการและจะมีการอภิปรายทางวิชาการ และจะออกพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานวิจัย เรื่อง“การวิจัยทางด้านภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม” ซึ่งมีลักษณะอันเด่นชัดในมหาวิทยาลัยประเภทเดียวกัน

นอกจากนี้  ซาลอนแห่งนักศึกษาปริญญาเอกที่จัดโดยบัญฑิตวิทยาลัย ได้กลายเป็นเวทีวิชาการที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ความรู้และความสามารถทางวิชาการซึ่งกันและกัน

 

แบ่งปันข้อความ: