ข้อมูลและสถิติต่างๆ

ชื่อมหาวิทยาลัย          

มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้

 

คำขวัญ                      

เชิดชูคุณธรรมและมีวิสัยทัศน์ อุดมความรู้ก้าวไกลสู่สากล

 

วันสถาปนา                 

เดือนธันวาคม  ค.ศ. ๑๙๔๙

 

อธิการบดีคนแรก         

นายเจียง ชุนฟาง

 

อธิการบดีคนปุจจุบัน     

นายฉาว  เต๋อหมิง

 

วิชาการ

สาขาวิชาระดับปริญญาตรี        ๓๘  วิชา

สาขาวิชาระดับปริญญาโท        ๔๑  วิชา

สาขาวิชาระดับปริญญาเอก       ๒๗  วิชา

 

สาขาวิชาที่สำคัญต่างๆ

สาขาวิชาสำคัญระดับชาติ                               ๓  วิชา

สาขาวิชาสำคัญระดับเมือง                               ๒  วิชา

สาขาวิชาสำคัญระดับมหาวิทยาลัย                    ๗  วิชา

สาขาวิชาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตนระดับชาติ   ๑๐  วิชา

 

การวิจัย

ฐานวิจัยสำคัญทางด้านสังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์แห่งกระทรวงศึกษาธิการ  ๑  ฐาน

ฐานวิจัยด้านภูมิภาคศึกษาและประเทศศึกษาแห่งกระทรวงศึกษาธิการ   ฐาน

ฐานวิจัยสำคัญของคณะกรรมการภาษาและตัวหนังสือแห่งชาติ  ๑  ฐาน

องค์กรวิจัยและคณะทำการศึกษาต่างๆ  ๖๐ กว่าองค์กรและคณะ

ทีมงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ที่ประกอบด้วยอาจารย์รุ่นใหม่  ๖๑  ทีม

 

จำนวนนักศึกษา(ที่ลงทะเบียน)

นักศึกษาปริญญาตรี            ๕,๙๗๒  คน

นักศึกษาปริญญาโท            ๒,๘๒๗  คน

นักศึกษาต่างชาติ                ๑,๕๙๕  คน

 

จำนวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่

อาจารย์และเจ้าหน้าที่           ๑,๓๐๕  คน

 

อุปกรณ์การเรียนการสอน

พื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด       ๗๔๗,๓๓๓  ตารางกิโลเมตร

หนังสือประเภทต่างๆ                 ๙๑๖,๖๐๐  เล่ม

ทรัพยากรแบบดิจิตอลมี            ๒๙,๕๙๐   GB

เครื่องคอมพิวเตอร์                   ๓,๘๑๓    เครื่อง

ห้องปฏิบัติการทางภาษา           ๑๖  ห้อง

 

ทำเลที่อยู่

ที่วิทยาเขตหงโข่       เลขที่ ๕๕๐ ถนนต้าเหลียนตอนตะวันตก  (รหัสไปรษณีย์  ๒๐๐๐๘๓)

ที่วิทยาเขตซงเจียง    เลขที่ ๑๕๕๐ ถนนเหวินเสียง  (รหัสไปรษณีย์  ๒๐๑๖๒๐)

 

แบ่งปันข้อความ: