คณะและสถาบันต่างๆ

สถาบันที่เป็นอิสระต่างๆ

ภาคพลศึกษา

สถาบันวิจัยภาคตะวันออกกลาง

สถาบันวิจัยภาษา

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ภาษาต่างประเทศแห่งประเทศจีน

ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมข้ามชาติ

ศูนย์วิจัยมติมหาชนต่างประเทศแห่งประเทศจีน

ศูนย์เอเชียภาคกลางศึกษา

ศูนย์สหภาพยุโรปศึกษา

ศูนย์รัสเซียศึกษา

ศูนย์ประเทศอังกฤษศึกษา

ฐานวิจัยนโยบายทางวัฒนธรรมต่างประเทศ

ศูนย์นักศึกษาต่างประเทศ

ศูนย์การศึกษา MBA

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันการศึกษาตลอดชีวิต

สถาบันการศึกษาผ่านทางอินเทอร์เน็ต

แผนกอบรมบุคคลที่จะไปต่างประเทศแห่งกระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

คณะและสถาบันที่ทำการศึกษาต่างๆ

สถาบันภาษาอังกฤษ

สถาบันการเงินและการค้าระหว่างประเทศ

สถาบันบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

สถาบันวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของญี่ปุ่น

สถาบันนิติศาสตร์

สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ

สถาบันภาษาตะวันออก

สถาบันภาษาตะวันตก

คณะภาษาเยอรมัน

คณะภาษาฝรั่งเศส

สถาบันนิเทศศาสตร์

สถาบันภาษารัสเซีย

สภาบันวาระสารศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย 

สถาบันการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

สถาบันการแปลระดับสูง

สถาบันสาธารณกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

แบ่งปันข้อความ: