 ประวัติมหาวิทยาลัยฯโดยย่อ

 โรงเรียนภาษารัสเซีย (พ.ศ. ๒๔๙๒ ถึง ๒๔๙๓)

หลังจากการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว  เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนภาษารัสเซียขึ้น เนื่องจากต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านภาษารัสเซียอย่างเร่งด่วน และต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ของระบอบสังคมนิยมจากอดีตสหภาพโซเวียต นายเชงยี่ ในขณะนั้นเป็นเลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ของภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน และเป็นนายกเทศมนตรีของนครเซี่ยงไฮ้ด้วย   ได้ตกลงให้โรงเรียนสอนภาษารัสเซียในเซี่ยงไฮ้เป็นสาขาหนึ่งของภาคที่สี่ของมหาวิทยาลัยประชาชนปฏิวัติภาคตะวันออกของจีน       และนับเป็นโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศที่ตั้งขึ้นใหม่แห่งแรกของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความเชี่ยวชาญเฉพาะภาษารัสเซียกับวรรณกรรมรัสเซียและวรรณกรรมสหภาพโซเวียต ผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่จึงไปทำงานเป็นนักแปลและครูผู้สอนภาษารัสเซียในภายหลัง

วิทยาลัยภาษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้ (พ.ศ. ๒๔๙๓ ถึง ๒๔๙๕)

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองและการค้าต่างประเทศ โรงเรียนฯจึงต้องเปิดสอนภาษาอังกฤษ และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นสาขาของมหาวิทยาลัยประชาชนปฏิวัติภาคตะวันออกเช่นกัน และได้ย้ายไปอยู่ที่ถนน Tiyuhui Road East อันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยจีหนานในอดีต และเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตหงโข่ในปัจจุบัน   ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้จัดตั้งภาควิชาภาษาและวรรณกรรมตะวันออกขึ้น เพื่อสอนภาษาพม่า เวียดนาม และอินโดเนเซีย ถึงเดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๔๙๕ วิทยาลัยภาษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้ มีการสอนทั้งหมด ๕ ภาษา ได้แก่ รัสเซีย อังกฤษ  พม่า เวียดนาม และอินโดเนเซีย

วิทยาลัยภาษารัสเซียในเซี่ยงไฮ้ (พ.ศ. ๒๔๙๕ ถึง ๒๔๙๙)

ในช่วงเวลานั้น วิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนระบบการเรียนการสอนจากการฝึกอบรมเป็นการศึกษา  โดยปรับใช้แนวคิดใหม่ของการศึกษาอย่างเป็นทางการ จัดตั้งและปรับปรุงคณะการสอน ยกเลิกสำนักงานวิจัยเดิม  จัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการสอนและวิจัย ๑๐ กลุ่ม โดยเน้นวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและปฏิบัติการ  ซึ่งมีวิชาการแปล  ประวัติวรรณกรรม และภาษาศาสตร์    มีการกำหนดหลักสูตรการสอนใหม่ และใช้ระบบการรับนักศึกษาใหม่  ซึ่งได้บรรลุผลสำเร็จด้วยดี 

พ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๓๗ วิทยาลัยภาษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้

พ.ศ. ๒๔๙๙ สภาแห่งรัฐอนุมัติให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเป็น วิทยาลัยภาษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้   และได้เพิ่มคณะภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมันอีกด้วย  โดยให้เรียนระดับปริญญาตรี ๔ ปี   เมื่อวันที่๑๒ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๐๖ รัฐบาลกลางอนุมัติให้วิทยาลัยภาษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้เป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญของประเทศ และสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง

ตั้งแต่จีนได้ใช้นโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศเป็นต้นมา ในช่วงทศวรรษที่ ๑๙๗๐ งานการทูตของจีนได้ พัฒนาขึ้นเเละได้ขยายขอบเขตการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศกว้างขวางยิ่งขึ้น ประเทศจีนจึงมีความต้องการ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศอย่างเร่งด่วน   ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ วิทยาลัยเริ่มเปลี่ยนแปลงจากการสอนแต่ภาษาต่างประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยสหวิทยาการประยุกต์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ คณะกรรมการประกาศนียบัตรทางการศึกษาแห่งคณะรัฐมนตรีของจีน อนุมัติให้วิทยาลัยฯสามารถมอบประกาศนียบัตรปริญญาเอกของวิชาภาษาอังกฤษและภาษารัสเซียได้      และหลังจากนั้น ก็มีวิชาเอกใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อย และได้ยกระดับทั้งระบบและโครงสร้างของการศึกษาของวิทยาลัยฯขึ้นไปด้วย 

เมื่อเดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๓๖ คณะกรรมการการศึกษาแห่งรัฐ (ปัจจุบันคือกระทรวงศึกษาธิการ) และเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ อนุมัติให้วิทยาลัยฯเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่จะดำเนินการนโยบายค่าเล่าเรียนทั้งมีระบบเรียกเก็บค่าเล่าเรียน ให้ทุนการศึกษา และมีทุนให้นักศึกษากู้ยืมเงินเรียนด้วยในบรรดามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของจีน ซึ่งการนี้เป็นที่จับตามองอย่างแพร่หลายทั้งในนครเซี่ยงไฮ้และในทั่วประเทศจีน

มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ ( พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึง ปัจจุบัน)

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้วิทยาลัยฯเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้  และเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มแรกที่ทั้งสังกัดต่อกระทรวงศึกษาธิการและต่อเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้

พ.ศ. ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยได้ผ่านการประเมิน ตาม "โครงการ ๒๑๑" ของคณะกรรมการการศึกษาแห่งรัฐ   นับเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยดีเด่น ๑๐๐ แห่งในศตวรรษที่ ๒  

พ.ศ. ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัย ได้สร้างวิทยาเขตใหม่ขึ้นในเมืองมหาวิทยาลัยเขตซงเจียง   นักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมดและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีที่หนึ่งย้ายเข้ามาพักวิทยาเขตนี้ เป็นแหล่งรวมอาคารแบบต่างประเทศ และเป็นสถานศึกษาอบรมให้มีภูมิปัญญาเกี่ยวกับนานาชาติในระดับสูง

เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยประกาศคำขวัญใหม่ ซึ่งแสดงจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยว่า เชิดชูคุณธรรมและมีวิสัยทัศน์ อุดมความรู้กว้างไกลสู่สากล  

 

60 กว่าปีที่ผ่านมา หลังจากการสถาปนามหาวิทยาลัยได้เติบโตจากโรงเรียนสอนภาษารัสเซียซึ่งสอนเพียงหนึ่งภาษาเท่านั้นให้เป็นสถาบันที่มีการสอนหลายภาษาและหลายสาขาวิชา และได้พัฒนาอีกเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีเกียรติภูมิสูง เราได้สร้างบุคลากรที่มีความสามารถในระดับสูงเป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะให้ไปทำงานในทั่วโลก  และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนอย่างเต็มความสามารถ และเสริมสร้างมิตรภาพกับประชาชนทั่วทั้งโลก  

 

แบ่งปันข้อความ: