สถาบันขงจื๊อ

สถาบันขงจื๊อ เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร  ทำงานสนองนโนบายของรัฐบาล ซึ่งมุ่งหมายจะส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีน และสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนในทั่วโลก ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  จนถึงปลายปี พ.ศ. 2555  มีสถาบันขงจื๊อมากกว่า ๔๐๐ แห่ง และมีห้องเรียนขงจื๊อมากกว่า ๕๐๐ แห่งในทั้งหมด ๑๐๘ ประเทศ

ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยการศึกษาภาษาต่างประเทศชั้นนำของจีน มหาวิทยาลัยของเรามีความภูมิใจที่มีความได้เปรียบในการทำศึกษาวิจัยวัฒนธรรม โดยก่อตั้งสถาบันขงจื๊อ ๗ แห่งขึ้นในทวีปเอเชีย แอฟริกา ยุโรป และอเมริกาใต้   เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมจีน และติดต่อสื่อสารกับอารญธรรมโลก นอกจากนั้น  เรายังตีพิมพ์ตำราสอนภาษาจีนกลางแก่ชาวต่างประเทศอีกด้วย   เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและดำรงอยู่ด้วยกันอย่างปรองดองของวัฒนธรรมต่างๆของโลก

 

แบ่งปันข้อความ: