คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

JIANG Feng

CAO Deming

 

เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนของมหาวิทยาลัยฯ       

JIANG Feng

อธิการบดี

CAO Deming

เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนของมหาวิทยาลัยฯ

LI Yuesong

WANG Jin

รองอธิการบดี 

FENG Qinhua

ZHANG Feng

YANG Li

ZHOU Cheng

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

LIN Xuelei

แบ่งปันข้อความ: