รายชื่อวิชาระดับปริญญาตรี

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

หลักสูตร(ปี)

ปริญญา

วิชาการเงิน

020301K

BEc

เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ

020401

BEc

วิชานิติศาสตร์

030101K

LLB

รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

030202

LLB

วิชาเทคโนโลยีการศึกษา

040104

BEd

วิชาภาษาจีน

050102

BA

วิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ

050103

BA

วิชาภาษาอังกฤษ

050201

BA

วิชาภาษารัสเซีย

050202

BA

วิชาภาษาเยอรมัน

050203

BA

วิชาภาษาฝรั่งเศส

050204

BA

วิชาภาษาสเปน

050205

BA

วิชาภาษาอาหรับ

050206

BA

วิชาภาษาญี่ปุ่น

050207

BA

วิชาภาษาเปอร์เซีย

050208

BA

วิชาภาษาเกาหลี

050209

BA

วิชาภาษาอินโดเนเซีย

050212

BA

วิชาภาษาฮินดี

050213

BA

วิชาภาษาไทย

050220

BA

วิชาภาษาฮิบรู

050222

BA

วิชาภาษาเวียดนาม

050223

BA

วิชาภาษาโปรตุเกส

050232

BA

วิชาภาษาสวีเดน

050233

BA

วิชาภาษาตุรกี

050235

BA

วิชาภาษากรีก

050236

BA

วิชาภาษาอิตาลี

050238

BA

วิชาภาษาดัตช์

050245

BA

วิชาภาษายูเเครน

050247

BA

วิชาการแปล

050261

BA

วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

050262

BA

วิชาวาระสารศาสตร์

050301

BA

วิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

050302

BA

วิชาการโฆษณา

050303

BA

วิชาเทคโนโลยีอินเตอเน็ตและการสื่อสาร

050306T

BA

วิชาการจัดการสารสนเทศและระบบสารสนเทศ

120102

BBM

วิชาการบริหารธุรกิจ

120201K

BBM

วิชาการบัญชี

120203K

BBM

วิชาประชาสัมพันธ์

120409T

BBM

 

BA:     ศิลปศาสตรบัณฑิต

BBM:  บริหารธุรกิจบัณฑิต

BEc:   เศรษฐศาสตรบัณฑิต

BEd:   ศึกษาศาสตรบัณฑิต

LLB:   นิติศาสตรมหาบัณฑิต

แบ่งปันข้อความ: