วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้แทนระดับสูงของเครือบริษัทซีพีได้มาเยือนมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ เพื่อการกระชับสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทย


29 November 2018 | By แนน | SISU

  • 1

  • 2

  • 3

 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายหยู จงเต๋อ รองประธานอาวุโสของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายสู ฮั่นซง ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมคณะผู้บริหารทั้งหมดกว่า 10 คนได้มาเยือนวิทยาเขตหงโข่ว มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ นายเจียง เฟิง ประธานสภามหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ได้ต้อนรับคณะผู้มาเยือน ณ ศูนย์การประชุมของวิทยาเขต และได้หารือกันในเรื่องการผลักดันความร่วมมืออย่างรอบด้านระหว่างมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์

 

ทั้งนี้ นายเจียง เฟิงได้ต้อนรับแขกคนไทยที่มาจากแดนไกล พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ได้สนับสนุนความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างสองมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด เขากล่าวว่า มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งได้พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันนับตั้งแต่ปี 2001 เขาหวังว่ามหาวิทยาลัยทั้งสองจะผลักดันความร่วมมือระหว่างกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

 

ในลำดับต่อมา รศ. เกศินี วิฑูรชาติ ได้กล่าวชื่นชมความร่วมมืออันดีของทั้งสองมหาวิทยาลัยตลอดเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา เธอกล่าวว่า กระแสโลกาภิวัตน์กับดิจิทัลและการพัฒนาทางสังคมในประเทศไทยได้เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงแนวคิดและกลยุทธ์ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรทุกประเภทและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในแวดวงอุดมศึกษาระดับโลก เธอหวังว่านอกเหนือจากโครงการความร่วมมือด้านภาษาแล้ว มหาวิทยาลัยทั้งสองยังอาจแลกเปลี่ยนความร่วมมือและทรัพยากรในสาขาวิชานิติศาสตร์ การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจและสาขาอื่น ๆ โดยได้กล่าวเน้นย้ำเป็นพิเศษเกี่ยวกับการร่วมมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ

 

นายหยู จงเต๋อ และนายสู ฮั่นซง กล่าวว่า บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จะสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทยอย่างต่อเนื่อง

 

จากนั้น ทุกฝ่ายได้มีการอภิปรายกันอย่างลึกซึ้งและเห็นพ้องต้องกันที่จะส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การแลกเปลี่ยนระยะสั้นภาคฤดูร้อน การพัฒนาหลักสูตรปริญญาร่วม และการดำเนินการวิจัยวิทยาศาสตร์ร่วมกัน

 

นอกเหนือจากบุคคลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีผู้แทนจากคณะนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทยและเอเชียตะวันออก และวิทยาเขตพัทยาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะภาษาตะวันออก คณะการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

แบ่งปันข้อความ:

วิธีติดต่อทางสื่อ

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

ข้อความที่เกี่ยวข้อง